เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566 ทางบริษัท ดาต้าเซฟ จำกัด ร่วมกับ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำ ” โครงการปันน้ำใจให้น้อง “ ณ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม บ้านสมวัย (คลองเตย)

โดยมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นองค์การสาธารณกุศล ก่อตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กอ่อนวัย 0 – 5 ปี ในชุมชนแออัดในเขตกรุงเทพฯ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เป็นแหล่งเสื่อมโทรมและบางแห่งเต็มไปด้วยปัญหายาเสพติดและอันตรายต่างๆ ซึ่งมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ ได้ให้การช่วยเหลือเด็กๆ เพื่อการพัฒนาที่เหมาะสมทั้งทางร่างกาย และจิตใจ มุ่งเน้นการทำงานด้านการพัฒนาเด็ก ให้ได้รับการพัฒนาที่เหมาะสมตามวัย ได้รับการปกป้องคุ้มครอง และการมีชีวิตในวัยเด็กที่มีความสุข

ทั้งนี้ทางบริษัท ดาต้าเซฟ จำกัด และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) จึงได้จัดทำ ” โครงการปันน้ำใจให้น้อง “ เพื่อมอบรอยยิ้ม และความสนุกสนาน ให้กับน้องๆ ผ่านกิจกรรมการร้องเพลง รวมถึงการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กในมูลนิธิฯ พร้อมทั้งบริจาคเงิน อาหาร และสิ่งของจำเป็นเพื่อเพิ่มโอกาสให้เด็กๆ มีชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งทางบริษัท ดาต้าเซฟ จำกัด และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ” โครงการปันน้ำใจให้น้อง “ในครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันความสุขสู่เด็กเยาวชนที่ด้อยโอกาสในสังคมไทยต่อไป.