บริการจัดเก็บเอกสาร

Document Storage

บริการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบครบวงจร

ใบเสนอราคา

การจัดเก็บเอกสารของดาต้าเซฟมีดีอย่างไร ?

“Datasafe” ให้บริการบริหารการจัดเก็บเอกสารทั้งแบบรายกล่องและรายแฟ้มไปจนถึงงานสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นบริการที่เหมาะสำหรับการจัดเก็บเอกสารทั่วไป หรือเอกสารที่มีความจำเป็นต้องจัดเก็บตามกฎหมาย หรือเอกสารเพื่อรอการทำลาย เช่น เอกสารทางด้านบัญชี เอกสารประเภทแบบแปลนพิมพ์เขียว เอกสารรายงาน หนังสือหรือนิตยสารต่างๆ โดยมีคลังจัดเก็บเอกสารที่มั่นคงปลอดภัยสูงสุดโดยเอกสารทุกกล่องจะควบคุมการจัดเก็บเอกสารด้วยระบบคอมพิวเตอร์และบาร์โค้ด

DOCUMENT STORAGE FLOW

การจัดเก็บเอกสารแบบรายกล่อง

ในการจัดเก็บเอกสารแบบรายกล่อง คือ การที่นำเอกสารต่างๆ บรรจุลงในผลิตภัณฑ์กล่องของดาต้าเซฟ เพื่อจัดเก็บเข้าคลังเอกสารและการจัดเก็บนี้จะถูกควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์และสติกเกอร์บาร์โค้ด ที่สามารถตรวจสอบสถานะของกล่องได้อย่างทันทีหลังจากที่เจ้าหน้าที่เข้ารับกล่องเอกสารที่บริษัท

การจัดเก็บเอกสารแบบรายแฟ้ม

การจัดเก็บเอกสารแบบรายแฟ้มเอกสาร บริการนี้เหมาะสำหรับเอกสารที่ต้องใช้งานอยู่ประจำหรือมีการเรียกดูบ่อยครั้ง อาทิเช่น เอกสารสัญญาต่างๆ แฟ้มประวัติลูกค้า แฟ้มประวัตินักศึกษาแฟ้มกรมธรรม์ประกันชีวิต ประกันภัย โดยเอกสารทุกแฟ้มจะควบคุมการจัดเก็บเอกสารด้วยระบบคอมพิวเตอร์และบาร์โค้ด

การจัดเก็บสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ในการจัดเก็บเอกสารสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยจะจัดเก็บในห้องมั่นคงที่มีการรักษาอุณหภูมิ ตัวอย่างของสื่อที่จัดเก็บ เช่น Backup tape, Disk, CDs, Videotape, Movie, Microfilm , Film และอื่นๆ เป็นต้น

เครื่องสแกนเนอร์และสติกเกอร์บาร์โค้ด

ในการควบคุมการจัดเก็บเอกสารทุกรูปแบบทางดาต้าเซฟ จะใช้วิธีการควบคุมผ่านสติกเกอร์บาร์โค้ดที่ใช้ร่วมกับเครื่องสแกนเนอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยจะช่วยให้ตรวจสอบสถานะกล่องในระบบได้อย่างทันที

สำรวจเอกสารและคัดแยกเอกสารออกเป็นหมวดหมู่

บรรจุเอกสารลงกล่องและจัดทำทะเบียน

ติดบาร์โค้ดสติกเกอร์ที่กล่องเอกสาร

Upload Data เข้าสู่ระบบจัดเก็บเอกสาร (WMS)

จัดเก็บเอกสารและสแกนบาร์โค้ดที่กล่อง

ขนย้ายกล่องเอกสารไปยังดาต้าเซฟ

GET STARTED

การจัดเก็บเอกสารแบบรายกล่อง

ในการจัดเก็บเอกสารแบบรายกล่อง คือ การที่นำเอกสารต่างๆ บรรจุลงในผลิตภัณฑ์กล่องของดาต้าเซฟ เพื่อจัดเก็บเข้าคลังเอกสารและการจัดเก็บนี้จะถูกควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์และสติกเกอร์บาร์โค้ด ที่สามารถตรวจสอบสถานะของกล่องได้อย่างทันทีหลังจากที่เจ้าหน้าที่เข้ารับกล่องเอกสารที่บริษัท

GET STARTED

การจัดเก็บเอกสารแบบรายแฟ้ม

การจัดเก็บเอกสารแบบรายแฟ้มเอกสาร บริการนี้เหมาะสำหรับเอกสารที่ต้องใช้งานอยู่ประจำหรือมีการเรียกดูบ่อยครั้ง อาทิเช่น เอกสารสัญญาต่างๆ แฟ้มประวัติลูกค้า แฟ้มประวัตินักศึกษาแฟ้มกรมธรรม์ประกันชีวิต ประกันภัย โดยเอกสารทุกแฟ้มจะควบคุมการจัดเก็บเอกสารด้วยระบบคอมพิวเตอร์และบาร์โค้ด

GET STARTED

การจัดเก็บสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ในการจัดเก็บเอกสารสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยจะจัดเก็บในห้องมั่นคงที่มีการรักษาอุณหภูมิ ตัวอย่างของสื่อที่จัดเก็บ เช่น Backup tape, Disk, CDs, Videotape, Movie, Microfilm , Film และอื่นๆ เป็นต้น

GET STARTED

เครื่องสแกนเนอร์และสติกเกอร์บาร์โค้ด

ในการควบคุมการจัดเก็บเอกสารทุกรูปแบบทางดาต้าเซฟ จะใช้วิธีการควบคุมผ่านสติกเกอร์บาร์โค้ดที่ใช้ร่วมกับเครื่องสแกนเนอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยจะช่วยให้ตรวจสอบสถานะกล่องในระบบได้อย่างทันที

SAFETY ALWAYS COMES FIRST

ความปลอดภัยมาก่อนเสมอ

คลังเอกสารขนาดใหญ่ที่ออกแบบพิเศษและมีความปลอดภัยระดับสูง

มีผู้ดูแลรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง

ใช้ระบบตรวจจับควันและความร้อนเพื่อป้องกันเหตุเพลิงไหม้

มีระบบ CCTV เพื่อความปลอดภัย

ใช้ระบบสแกนนิ้วมือในการเข้า-ออกคลังเอกสาร

ใช้ระบบ GPS tracking

สาขาของดาต้าเซฟที่จัดเก็บเอกสาร