รู้จัก DataSafe

การจัดเก็บเอกสารแบบครบวงจร

การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

มาตรฐานการบริการที่มีประสิทธิภาพ

ข้อมูลบริษัท

บริษัท ดาต้าเซฟ จำกัด เป็นบริษัทในกลุ่ม JWD Group บริษัทฯ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2534 เป็นแห่งแรกของประเทศไทยที่ดำเนินธุรกิจด้านการบริการบริหารการจัดเก็บเอกสารและข้อมูลแบบครบวงจร ซึ่งประกอบไปด้วย การบริหารการจัดเก็บเอกสารการบริหารการจัดเก็บสื่ออิเลคทรอนิกส์บริการสแกนเอกสาร บริการทำลายเอกสารและข้อมูล

ปัจจุบัน ลูกค้าของทางบริษัทฯ ประกอบด้วย ธนาคาร บริษัทสถาบันทางการเงิน โรงแรม บริษัทผลิตน้ำมัน ธุรกิจการสื่อสาร ตลอดจนหน่วยงานของทางราชการและรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น หลักใหญ่ที่ทำให้องค์กรเหล่านี้ให้ความไว้วางใจใช้บริการของทางบริษัทฯ โดยพิจารณาจากระบบความปลอดภัยในการเก็บรักษาเอกสารค่าใช้จ่ายสำหรับการบริการ ตลอดจนความรวดเร็วในการค้นหาเอกสาร ซึ่งเหล่านี้คือพื้นฐานมาจากประสบการณ์และความชำนาญที่สะสมมาหลายปีของผู้บริหารและทีมงาน

บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO และเป็นบริษัทแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับเชิญเป็นสมาชิก PRISM International (Professional Records and Information Services Management Association – USA)

นโยบายบริษัท

“ดาต้าเซฟ” เป็นบริษัทแห่งแรกที่ดำเนินธุรกิจด้านการบริการบริหารจัดเก็บเอกสารแบบครบวงจรซึ่งประกอบไปด้วยการบริหารการจัดเก็บเอกสารการบริหารการจัดเก็บสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การบริการสแกนเอกสาร บริการทำลายเอกสารและข้อมูล

บริษัทฯ จะดำเนินการพัฒนาการให้บริการในรูปแบบที่ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าเพื่อมุ่งเน้นการบริหารงานในรูปแบบ e-document ในการเข้าไปจัดการงานด้านเอกสาร ณ สำนักงานลูกค้าอย่างมืออาชีพ การติดตั้งระบบ Software เพื่อการสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและบริการสแกนเอกสารเพื่อเก็บข้อมูล และเรียกใช้งานในรูปแบบ Image Viewer

บริษัทฯ มุ่งเน้นเรื่องของความสะดวกในการเรียกดู สืบค้น และใช้งานเอกสาร พร้อมทีมงานมืออาชีพและอุปกรณ์ที่ทันสมัยอย่างครบครันภายใต้มาตราฐานการบริการที่มีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นอันดับ 1 ในด้านการบริการ บริหารการจัดการเอกสารและข้อมูลแบบครบวงจรให้กับทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนและให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

พันธกิจ

พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ในปัจจุบันให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า และสร้างสรรผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆเพื่อเพิ่มการบริการได้แบบครบวงจร