บริการบรรจุเอกสารและทำทะเบียน

Packing and indexing service

“Datasafe” ให้บริการบรรจุเอกสารและทำทะเบียนทั้งในและนอกสถานที่ บริษัทฯ มีทีมงานที่เป็นมืออาชีพและมีประสบการณ์มายาวนานในด้านการบรรจุเอกสาร เอกสารต่างๆของลูกค้าจะได้รับการจัดเรียงอย่างเป็นระบบพร้อมกับการจัดทำทะเบียนควบคุมกำกับเอกสาร อาทิเช่น ทะเบียนควบคุมเอกสารรายกล่อง ทะเบียนควบคุมเอกสารรายแฟ้ม และทะเบียนควบคุมรายเอกสาร เป็นต้น

การบรรจุเอกสารและทำทะเบียนคัดแยกเอกสารของแต่ละหน่วยงาน

จำแนกประเภทเอกสาร

จัดเรียงตามปีของเอกสาร

บันทึกรายการเอกสารที่บรรจุ

บรรจุเอกสารลงกล่อง