บริการบรรจุเอกสารและทำทะเบียน

Packing and indexing service

บริการบรรจุเอกสารและจัดทำข้อมูลเพื่อความสะดวกในการใช้งานเอกสาร

ใบเสนอราคา

บริการบรรจุเอกสารและจัดทำทะเบียนดีอย่างไร?

“Datasafe” ให้บริการบรรจุเอกสารและทำทะเบียนทั้งในและนอกสถานที่ บริษัทฯ มีทีมงานที่เป็นมืออาชีพและมีประสบการณ์มายาวนานในด้านการบรรจุเอกสาร เอกสารต่างๆของลูกค้าจะได้รับการจัดเรียงอย่างเป็นระบบพร้อมกับการจัดทำทะเบียนควบคุมกำกับเอกสาร อาทิเช่น ทะเบียนควบคุมเอกสารรายกล่อง ทะเบียนควบคุมเอกสารรายแฟ้ม และทะเบียนควบคุมรายเอกสาร เป็นต้น

การบรรจุเอกสารและทำทะเบียนคัดแยกเอกสารของแต่ละหน่วยงาน

จำแนกประเภทเอกสาร

จัดเรียงตามปีของเอกสาร

บันทึกรายการเอกสารที่บรรจุ

บรรจุเอกสารลงกล่อง

ทำไมถึงต้องใช้บริการนี้ ?

ถูกต้อง แม่นยำ

สามารถสืบค้นเอกสารที่ต้องการใช้งานได้อย่างถูกต้อง เนื่องจากมีการจัดทำทะเบียนเพื่อแสดงรายละเอียดของเอกสารภายในกล่องหรือแฟ้มนั้น ๆ

ประหยัดเวลา

ประหยัดเวลาในการบรรจุเอกสารด้วยตนเอง เนื่องจากทางดาต้าเซฟมีบริการบรรจุเอกสารโดยเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญในการจัดเตรียมเอกสาร

ความเป็นระเบียบ

แฟ้มเอกสารหรือเอกสารถูกจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ เช่น จัดเรียงตามปี ตามแผนก เป็นต้น

สถานที่ในการบริการ

ในบริการบรรจุเอกสารและจัดทำทะเบียนทางลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าต้องการให้เจ้าหน้าที่ทางดาต้าเซฟเข้าไปจัดทำที่บริษัทลูกค้า หรือนำเอกสารมาจัดทำที่บริษัทดาต้าเซฟ

ทำไมถึงต้องใช้บริการนี้ ?

ถูกต้อง แม่นยำ

สามารถสืบค้นเอกสารที่ต้องการใช้งานได้อย่างถูกต้อง เนื่องจากมีการจัดทำทะเบียนเพื่อแสดงรายละเอียดของเอกสารภายในกล่องหรือแฟ้มนั้น ๆ

ประหยัดเวลา

ประหยัดเวลาในการบรรจุเอกสารด้วยตนเอง เนื่องจากทางดาต้าเซฟมีบริการบรรจุเอกสารโดยเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญในการจัดเตรียมเอกสาร

ความเป็นระเบียบ

แฟ้มเอกสารหรือเอกสารถูกจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ เช่น จัดเรียงตามปี ตามแผนก เป็นต้น

สถานที่ในการบริการ

ในบริการบรรจุเอกสารและจัดทำทะเบียนทางลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าต้องการให้เจ้าหน้าที่ทางดาต้าเซฟเข้าไปจัดทำที่บริษัทลูกค้า หรือนำเอกสารมาจัดทำที่บริษัทดาต้าเซฟ