Electronic media storage service

การสำรองข้อมูลอาจถูกจัดเก็บอยู่ในรูปแบบสื่ออิเลคทรอนิกส์ ต่างๆ เช่น เทป, ดิสก์เก็ต, ฮาร์ดดิสก์, ซีดีรอม ฯลฯ

จัดเก็บภายในห้องที่มั่นคงแข็งแรง มีระบบความปลอดต่างๆพร้อมสมบูรณ์

ในปัจจุบัน ข้อมูลถือเป็นเลือดที่หล่อเลี้ยงองค์กรธุรกิจ และองค์กรต่างๆ ต้องทำการสำรองข้อมูล (Back up) เป็นประจำ เพื่อให้ความมั่นใจว่าได้มีการสำเนาข้อมูลสำคัญไว้ โดยการสำรองข้อมูลอาจถูกจัดเก็บอยู่ในรูปแบบสื่ออิเลคทรอนิกส์ ต่างๆ เช่น เทป, ดิสก์เก็ต, ฮาร์ดดิสก์, ซีดีรอม ฯลฯ ซึ่งข้อมูลในรูปแบบของสื่อต่างๆ เหล่านี้ต้องได้รับการจัดเก็บอย่างปลอดภัยในแหล่งที่ปลอดภัยและสามารถนำมาใช้ได้ในกรณีฉุกเฉิน โดยหากเกิดกรณีที่ข้อมูลได้รับความเสียหาย การดำเนินการกู้คืนจะถูกเปิดใช้งานเพื่อดึงข้อมูลที่สำรองไว้มาแทนที่ เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้

“Datasafe” ให้บริการบริหารการจัดเก็บเอกสารแบบรายกล่องเอกสาร เป็นบริการที่เหมาะสำหรับการจัดเก็บเอกสารทั่วไป หรือเอกสารที่มีความจำเป็นต้องจัดเก็บตามกฎหมาย หรือเอกสารเพื่อรอการทำลายเช่น เอกสารทางด้านบัญชี เอกสารประเภทแบบแปลนพิมพ์เขียว เอกสารรายงาน หนังสือหรือนิตยสารต่างๆโดยมีคลังจัดเก็บเอกสารที่มั่นคงปลอดภัยสูงสุดโดยเอกสารทุกกล่องจะควบคุมการจัดเก็บเอกสารด้วยระบบคอมพิวเตอร์และบาร์โค้ด